ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»!

29 Сер 2017

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 25112243,  місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, вул. Інтернаціональна, буд. 460, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться за адресою.

Дата проведення зборів: «15» вересня 2017 року.
Місце проведення зборів:  Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця  Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора
Час початку проведення зборів: о 10 годин 00 хвилин.
Дата і час реєстрації акціонерів та/чи їх представників: «15» вересня 2017 року з  09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено станом на 24 годину «11» вересня 2017 року.

Перелік питань та проекти рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання, включене до проекту порядку денного:

 

Проект рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1

Обрання лічильної комісії.

  1. Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи.
  2. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ «ВО «КОНТІ» Постову Наталю Вікторівну на постійній основі на необмежений строк, тобто до моменту переобрання за рішенням Загальних зборів акціонерів, або до події, яка унеможливлює виконання повноважень Лічильною комісією.
  3. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

2

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем – Дементьєва Вадима Анатолійовича.   

3

Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

  1. Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів:

1)      Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки

2)      На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин

3)      На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин

4)      На обговорення питань порядку денного відводиться до 30 (тридцять) хвилин

5)      Виступаючим, що беруть участь в обговоренні питань порядку денного, надається до 20 (двадцять) хвилин

6)      Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів.

7)      Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція.

8)      Пропозиції акціонерів  чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.

9)      Технічний запис засідання не ведеться.

10)    В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох.

11)    Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується.

12)    Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

13)    Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного.

14)    Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів.

     2.    Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.

 

4

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Публічним акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України” протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер угод і їх граничної сукупної вартості.

  1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому числі значних) АТ «ВО «КОНТІ» (далі – Товариство) які можуть вчинятись з Публічним акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України” (далі - Банк) протягом року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів і до 15.09.2018 року:

-        укладання додаткових договорів (додаткових угод) про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які укладені між Товариством та Банком, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) грн., а саме щодо: зміни відсоткової ставки за договором,  пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту, а також внесення  будь-яких інших змін до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р., в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов’язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.

-        укладання будь яких правочинів (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів), в тому числі і значних, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) грн., направлених на надання Товариством Банку забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою виконуючою його обов’язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд. 

З моменту вступу даного Рішення в силу, укладення правочинів між Товариством і Банком регулюється цим Рішенням. Положення Рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 02.12.2016 (Протокол № 49, зокрема питання 5 порядку денного) та Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства  від 20.04.2017 (Протокол №50, зокрема питання 10 порядку денного) на вказані правовідносини не розповсюджуються.

     2.    Надати Генеральному директору Товариства або особі,        виконуючої  його обов’язки або представнику Товариства за довіреністю, кожному окремо і незалежно один від одного  повноваження щодо укладання і підписання виказаних додаткових договорів (додаткових угод) про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р., всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які укладені між Товариством та Банком, а також договорів забезпечення (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів).

 

 

          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.konti.com

          Для участі у зборах при собі необхідно мати:

  •     акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства;
  •     представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на зборах.

         З документами стосовно порядку денного зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів акціонерів також у місці їх проведення:  Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця  Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, крім святкових та неробочих днів), в робочий час (з 9-00 до 18-00, перерва з 12-00 до 13-00). Довідки за тел. (06272) 4-20-50.

Генеральний директор АТ «ВО «КОНТІ» А.Б.Усенін

 

Новинки

Контроль якості

«КОНТІ» поважає законне право споживачів на безпеку харчових продуктів і дотримується позиції, що будь-яка інформація, яка стосується здоров'я та безпеки життєдіяльності людей, повинна бути відкритою, доступною і гранично чіткою.
Це основа існування цивілізованого суспільства.

Інвесторам

Компанія «КОНТІ» веде активну інвестиційну політику, завдяки чому є одним з лідерів кондитерського ринку, що динамічно розвивається та має можливість запроваджувати інноваційні технології у всіх сферах діяльності – виробництві, продажах, логістиці, IT.