ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

16 Бер 2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 25112243,  місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, вул. Інтернаціональна, буд. 460, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться за адресою. Дата проведення зборів: «20» квітня 2018 року. Місце проведення зборів:  Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця  Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора. Час початку проведення зборів: о 08 годин 00 хвилин. Дата і час  реєстрації акціонерів та/чи їх представників: «20» квітня 2018 року з  07 години 00 хвилин до 07 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено станом на 24 годину «16» квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1)     Обрання лічильної комісії. Проект рішення з питання № 1:  Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ «ВО «КОНТІ» Постову Наталю Вікторівну на постійній основі на необмежений строк, тобто до моменту переобрання за рішенням Загальних зборів акціонерів, або до події, яка унеможливлює виконання повноважень Лічильною комісією. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

2)     Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з питання № 2:  Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем – Дементьєва Вадима Анатолійовича.   

3)     Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з питання № 3:  Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки. На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин. На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п’ять)  хвилин. На обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п’ять) хвилин. Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція. Пропозиції акціонерів  чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів. Технічний запис засідання не ведеться. В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох. Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного. Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.

4)     Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за підсумками роботи за 2017 рік. Проект рішення з питання № 4:  Затвердити Звіт Наглядової  ради за 2017 рік.

5)     Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2017 рік. Проект рішення з питання № 5:  Затвердити Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність у 2017 році.

6)     Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за результатами 2017 року. Проект рішення з питання № 6:  Затвердити баланс на 31.12.2017 р. (за 2017 рік). Затвердити звіт про фінансові результати за 2017 рік. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2017 рік. Затвердити звіт про власний капітал за 2017 рік. Затвердити примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

7)     Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. Проект рішення з питання № 7:  Покрити збитки за наслідками господарської діяльності в 2017 році за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в попередніх роках. Дивіденди не нараховувати.

8)     Про внесення змін до Статуту Товариства. Проект рішення з питання № 8:  Внести зміни до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «Виробниче об’єднання «Конті» в новій редакції.

9)     Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничної сукупної вартості. Проект рішення з питання № 9:  Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: правочинів з Публічним акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України”, направлених на отримання Товариством грошових коштів  (позики, кредитів, фінансової допомоги або позики) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) грн.; правочинів з Публічним акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України”, направлених на отримання Товариством кредитів, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) грн. за кожним окремим правочином; правочинів з Публічним акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України”, направлених на надання Товариством забезпечення у вигляді застави нерухомого та рухомого майна, майнових прав  - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) грн.; правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00  (один мільярд); правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу (будь-якого майна, в тому числі нерухомого), виготовлення та поставки продукції, лізингу, передання майна до статутного капіталу інших товариств (підприємств), комісії, надання та отримання послуг,- сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 2 000 000 000,00  (два мільярди) грн. за кожним видом правочинів; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00  (один мільярд) грн.; правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, позики, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00  (один мільярд) грн. Повноваження з укладення та підписання зазначених значних правочинів, з визначенням інших умов на власний розсуд, надати Генеральному директору Товариства або виконуючому його обов’язки або Фінансовому директору Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.konti.com

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами стосовно порядку денного зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів також у місці їх проведення:  Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця  Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, крім святкових та неробочих днів), в робочий час (з 9-00 до 18-00, перерва з 12-00 до 13-00). Довідки за тел. (06272) 4-20-50, відповідальна особа генеральний директор Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»); до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);  отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі, зокрема, але не обмежуючись: акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства; представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про кількість акцій: Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 5 405 237 (п’ять мільйонів чотириста п’ять тисяч двісті тридцять сім) штук простих іменних акцій. Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5 404 991 (п’ять мільйонів чотириста чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто одна) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій

      Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2 435 400

2 423 414

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 079 962

1 079 551

Запаси

107 079

110 726

Сумарна дебіторська заборгованість

473 448

401 521

Гроші та їх еквіваленти

16 541

17 244

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

484 927

573 656

Власний капітал

843 581

936 030

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

54 052

54 052

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

231 717

582 202

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 349 156

897 898

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(92 449)

(431 141)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

х

х

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

х

х

Повідомлення про проведення загальних зборів буде опубліковано  у офіційному друкованому органі (виданні) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 52 від 16.03.2018 р.  Генеральний директор АТ «ВО «КОНТІ» Усенін А.Б.

 

 

Новинки

  • Два печива з шоколадним смаком і додаванням дробленого обсмаженого арахісу з'єднані шаром ніжної начинки з додаванням фундукової пасти і покриті глазур'ю, в зручній упаковці.

  • Два печива з шоколадним смаком з'єднані шаром ніжної начинки з додаванням шоколаду і покриті глазур'ю, в зручній упаковці.

     

  • Два печива з характерним смаком згущеного молока, поєднані шоколадно-вершковим кремом та залиті шоколадною глазур'ю.

  • Два печива з шоколадно-ванільним смаком, з'єднані ніжною кремовою начинкою з ароматом ванілі та покриті шоколадно-молочною глазур'ю.

  • Два печива з шоколадним смаком і додаванням кокосової стружки, з'єднані ніжною кремовою начинкою з ароматом кокоса та покриті шоколадно-молочною глазур'ю. 

  • Глазуровані вафельні цукерки квадратної форми з темною начинкою. Кожна цукерка окремо упакована в практичну етикетку, яка зберігає смакові якості продукту тривалий час.

  • Шоколадні відформовані цукерки у формі серця, начинка – ціла заспиртована вишня у густому лікері.

  • Відливні в оригінальну індивідуальну форму цукерки з ніжною кремовую начинкою з ароматом трюфеля, покриті темною густою глазур ю.

Контроль якості

«КОНТІ» поважає законне право споживачів на безпеку харчових продуктів і дотримується позиції, що будь-яка інформація, яка стосується здоров'я та безпеки життєдіяльності людей, повинна бути відкритою, доступною і гранично чіткою.
Це основа існування цивілізованого суспільства.

Інвесторам

Компанія «КОНТІ» веде активну інвестиційну політику, завдяки чому є одним з лідерів кондитерського ринку, що динамічно розвивається та має можливість запроваджувати інноваційні технології у всіх сферах діяльності – виробництві, продажах, логістиці, IT.