Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

23 Кві 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"
2. Код за ЄДРПОУ: 25112243
3. Місцезнаходження: 85114 м. Костянтинівка, вул.Інтернаціональна, 460
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 502-64-66
5. Електронна поштова адреса: cheremisova@konti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.konti.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 

20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р.  Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", направлені на отримання Товариством грошових коштів  (позики, кредитів, фінансової допомоги або позики) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 8800000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 361,34%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.

20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р.  Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", направлені на отримання Товариством кредитів,  сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 8800000 тис.грн. за кожним окремим правочином. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 361,34%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.

20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини з Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", направлені на надання Товариством забезпечення у вигляді застави нерухомого та рухомого майна, майнових прав,  - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 1400000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 57,49%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у  загальних зборах акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.

20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру:  правочини, направлені на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму  1000000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 41,06%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.

20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру:  правочини, направлені на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу (будь-якого майна, в тому числі нерухомого), виготовлення та поставки продукції, лізингу, передання майна до статутного капіталу інших товариств (підприємств), комісії, надання та отримання послуг,- сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 2000000 тис.грн. за кожним видом правочинів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 82,12%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.

20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру:  правочини, направлені на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1000000  тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 41,06%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.

20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру:  правочини, направлені на укладення договорів про надання фінансової допомоги, позики, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1000000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 41,06%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний  директор                                                                          Усенін А.Б.

23.04.2018

Новинки

Контроль якості

«КОНТІ» поважає законне право споживачів на безпеку харчових продуктів і дотримується позиції, що будь-яка інформація, яка стосується здоров'я та безпеки життєдіяльності людей, повинна бути відкритою, доступною і гранично чіткою.
Це основа існування цивілізованого суспільства.

Інвесторам

Компанія «КОНТІ» веде активну інвестиційну політику, завдяки чому є одним з лідерів кондитерського ринку, що динамічно розвивається та має можливість запроваджувати інноваційні технології у всіх сферах діяльності – виробництві, продажах, логістиці, IT.